Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

Информация по ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вършец и форматите, в които е достъпна

№ по ред КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ
1 Описание на правомощията на Кмета на Община Вършец и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община https://www.varshets.bg/index.php?option= municipality&range=municipality html doc pdf
2 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация https://www.varshets.bg/index.php? option=municipality&range1=contact html
3 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Вършец и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range=municipality html pdf
4 Стратегии, планове, програми https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range=municipality html doc pdf
5 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=finances html xls doc pdf
6 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача на община Вършец съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofile html doc pdf xls
7 Проекти на нормативни актове https://www.varshets.bg/index.php?option=obs&range1=obs_decrees html docx pdf
8 Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуален кодекс включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството; https://www.varshets.bg/index.php?option=obs&range1=obs_decrees html docx pdf
9 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията. https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=public html pdf
10 Обявления за конкурси за държавни служители https://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_order&case=competitions &id=2 html pdf docx
11 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон придобито имущество https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=declers pdf html
12 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му https://varshets.bg/index.php?option=municipal ityrange1=public& pdf html
13 Административни услуги https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=adminsfavors docx xls pdf html
14 Общински детски заведения https://varshets.bg/index.php?option=administrae&range=_coulture&case=education t html pdf
15 Регистър на общинската собственост https://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_order&case=competitions html
16 Проекти на Община Вършец https://www.varshets.bg/index.php? option=projects html
17 Портал за отворени данни https://data.egov.bg/data?q=%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86 html pdf docx
18 Бюджет на община Вършец https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=finreports&fin=2 html xls
19 Регистър на земите - общинска собственост, отдадени под наем https://varshets.bg/index.php?option=admin istrate&range=_order&case=competitions& id=8 html xls
20 Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи https://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_order&case=compet itions&id=8 html xls
21 Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=utregister&type=2 html pdf
22 Регистър на издадените паспорти на сгради https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=utregister&type=8 html pdf
23 Регистър на договорите https://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_order&case=competi tions&id=3 html xls
24 Регистър на издадените разрешителни за строеж https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=utregister&type=1 html pdf
25 Програма за оползотворяване на отпадъци https://varshets.bg/investnam/puovarshets03 082016.pdf html pdf
26 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=pso html
27 Заповеди – общинска собственост https://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_order&case=competi tions&id=19 html xls
28 Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет https://data.egov.bg/data/view/377e2928-7cb9-432d-93ba-70d94ab0f2dc html
29 Регистър на заведенията за обществено хранене в община Вършец https://data.egov.bg/data/view/c1696e24-6e7d-4969-84a5-bfe9ebe3183d html
30 Регистър на обществените поръчки на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/f600898a-3543-4c3a-9313-0364a21bc48d html xls
31 Списък на издадените общи административни актове от общ. Съвет Вършец https://varshets.bg/index.php?option=mu nicipality&range1=utregister&type=3 html pdf
32 Регистър на пчелините в община Вършец https://data.egov.bg/data/view/faad027b-0b74-4a78-baad-ee2041ccd6d7 html docx
33 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на община Вършец https://varshets.bg/competitions/Регистър на земи отдадени под наем към 01.01.2020.pdf html pdf
34 Регистър на спортните клубове на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/9ba5ed39-7ccd-4eff-a963-62138bf661a1 html
35 Регистър на издадените Разрешения за таксиметров превоз на пътници в Община Вършец https://data.egov.bg/data/view/cc2d3eb4-228b-4639-9711-df147d20e545 html
36 Регистър на даренията в Община Вършец https://data.egov.bg/data/view/89a1d22a-4ff8-453c-b44f-a00c909730fb html
37 Регистър на декларациите - специалисти и кметски наместници - Вършец https://data.egov.bg/data/view/8b82d97e- b484-4a19-8769-5f4aa8b0ca49 https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=declers html pdf
38 Регистър на декларациите - общинска администрация - Вършец https://data.egov.bg/data/view/b600f32b-a55d-4c15-afe5-de4f22b4e5bb https://www.varshets.bg/index.php?option= municipality&range1=declers html pdf
39 Регистър на маршрутно разписание https://varshets.bg/docs/РАЗПИСАНИЕ АВТОБУС.pdf html pdf
40 Регистър на социалните институти и услуги в община Вършец https://data.egov.bg/data/view/cfd96337- d670-4999-b0dc-ca555dbaa2c6 html pdf
41 Регистър на военните паметници на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/0a25104a- daea-4af0-a024-e5a560541606 html pdf
42 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ https://varshets.bg/index.php?option=municip ality&range1=utregister&type=7 html pdf
43 Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/cfd96337- d670-4999-b0dc-ca555dbaa2c6 html docx
44 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Вършец https://varshets.bg/index.php?option=admini strate&range=_coulture&case=education html
45 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост https://data.egov.bg/organisation/dataset/6 442a261-0eef-4161-ab6e-c8b11ffa2e14 html xlsx
46 Регистър на съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост Регистър на съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост html xlsx
47 Регистър на лекарските практики на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/v html xlsx

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)